Bao Thư

Qui cách sản phẩm

  • Kích thước: Nhỏ 12x22cm, trung 17x23cm, lớn 25x35cm
  • In 4 màu, cấn bế và gia công thành phẩm
  • Chất liệu: giấy Ford 100, 120, 150
  • In nắp và không in nắp

Mô tả

BAO THƯ NHỎ 12x22cm

Số lượng/Giấy
Giấy Ford 100
Giấy Ford 120
Giấy Ford 150
500 cái
800.000đ
900.000đ
1.000.000đ
1000 cái
1.100.000đ
1.250.000đ
1.400.000đ
2000 cái
1.750.000đ
1.900.000đ
2.050.000đ

BAO THƯ TRUNG 17x23cm

Số lượng/Giấy
Giấy Ford 100
Giấy Ford 120
Giấy Ford 150
500 cái
860.000đ
950.000đ
1.050.000đ
1000 cái
1.550.000đ
1.750.000đ
1.900.000đ
2000 cái
2.100.000đ
2.350.000đ
2.550.000đ

BAO THƯ LỚN 25x35cm

Số lượng/Giấy
Giấy Ford 120
Giấy Ford 150
Giấy Ford 180
1000 cái
2.200.000đ
2.500.000đ
2.800.000đ
2000 cái
3.300.000đ
4.100.000đ
5.100.000đ