Dưới đây là bảng tổng hợp kích thước của khổ giấy A0 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 216. Mỗi khổ giấy tiếp theo sẽ bằng 1 nửa khổ giấy trước đó.

  • Kích thước khổ giấy A0 : 841 x 1189 mm
  • Kích thước khổ giấy A1 : 594 x 841 mm
  • Kích thước khổ giấy A2 : 420 x 594 mm
  • Kích thước khổ giấy A3 : 297 x 420 mm
  • Kích thước khổ giấy A4 : 210 x 297 mm
  • Kích thước khổ giấy A5 : 148 x 210 mm

Các bạn có thể hình dung theo cách sau: A0 có kích cỡ lớn nhất, chia đôi thì sẽ thành 2 khổ A1, A1 chia đôi thành 2 khổ A2 và tương tự vậy.

A-PAPER-SERIES